Studiu diagnostic

STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND STADIUL DE DEZVOLTARE

A COLEGIULUI TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”,

PRECUM ŞI EFICIENŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PE ULTIMUL CICLU ŞCOLAR

Nevoile de educație ale comunităţii locale şi viziunea comună a grupurilor de interes au permis realizarea în unitatea noastră şcolară a unui învăţământ de calitate prin aplicarea flexibilă a standardelor de pregătire.

Rezultatele şi nivelul pregătirii elevilor au determinat colectivul de cadre didactice a Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” să se implice în derularea acţiunilor necesare acreditării pentru calificarea profesională Tehnician horticultor, Tehnician veterinar, Tehnician în activități economice și Tehnician Ecolog, acreditări pe care Colegiul le-a obținut, urmând să desfășoare aceleași demersuri și pentru specializarea Tehnician în gastronomie, imediat ce se îndeplinește criteriul absolvirii unui ciclu.

Având în vedere că suntem singurul liceu din Bucureşti cu calificarea de Tehnician horticultor şi datorită interesului comunităţii locale, a elevilor şi părinţilor încă de la înfiinţare, am avut în vedere acreditarea.

Unitatea noastră şcolară şi-a propus şi stabilit pentru 2013-2018 o serie de ţinte strategice, conform Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ, la nivelul municipiului Bucureşti, ţinte pe care considerăm că le-am îndeplinit parţial, urmând ca, în perioada următoare, să atingem îndeplinirea acestora în proporţie de 100%.

Ținta strategică 1: Îmbunătățirea calităţii demersului instructiv-educativ în contextul cerinţelor actuale.

Ținta strategică 2: Corelarea ofertei IPT cu nevoile de calificare identificate la nivelul capitalei/regional și creșterea ofertei unitatii scolare pentru formarea profesionala continua a adultilor. Se urmăreşte scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor raportat la populaţia activă.

Ținta strategică 3: Dezvoltarea competentelor metodice şi de specialitate a resurselor umane şi materiale.

Ținta strategic 4: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor.

Ținta strategică 5:. Dezvoltarea activităţilor de parteneriat cu parteneri din ţările europene şi din România, asigurarea mobilităţii tinerilor.

I. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

I.1. ELEVII ŞCOLARIZAŢI

Total, nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă

Anul şcolar

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total populaţie şcolară, din care:

559

484

453

426

415

– pe sexe

masculin

243

213

193

180

176

feminin

316

271

260

246

239

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

361

273

258

219

204

total din alte localităţi

198

211

195

207

211

urban

394

329

297

267

258

rural

165

155

156

159

157

Total liceu tehnologic, rută directă, din care:

523

452

423

410

415

– pe sexe

masculin

229

198

178

169

176

feminin

294

254

245

241

239

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

342

253

242

212

204

total din alte localităţi

181

199

181

198

211

urban

362

307

279

258

258

rural

161

145

144

152

157

Total în clasa a XIII-a, rută progresivă, din care:

19

– pe sexe

masculin

5

feminin

14

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

13

total din alte localităţi

6

urban

18

rural

1

Total şcoală profesională, din care:

17

32

30

16

– pe sexe

masculin

9

15

15

11

feminin

8

17

15

5

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

6

20

16

7

total din alte localităţi

11

12

14

9

urban

14

22

18

9

rural

3

10

12

7

 

I.2. DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLARE PENTRU PERIOADA 2012-2017

 

An şcolar

Număr elevi

2012-2013

559

2013-2014

484

2014-2015

453

2015-2016

426

2016-2017

415

 

Reprezentarea grafică a numărului de elevi pe ani de studiu:

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

La nivelul unităţii noastre, pentru anul şcolar 2016-2017 şcolarizăm elevi în următoarele profile, domenii şi calificări profesionale :

Liceu tehnologic

Profil : Resurse naturale şi protecţia mediului

 • Domeniul : Agricultură

 • tehnician horticultor

 • tehnician veterinar

 • Domeniul : Protecţia mediului

 • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Profil : Servicii

 • Domeniul : Economic

 • tehnician în activităţi economice

 • Domeniul : Turism şi alimentaţie

 • tehnician în gastronomie

Analiza complexă a organizaţiei a pornit de la studierea atentă a unor documente şi date ce reflectă starea instituţiei, în principal raportul de activitate pe anul şcolar precedent, care conţine toate datele statistice necesare unei bune diagnoze, urmărind cu prioritate următoarele aspecte:

 • raportul dintre obiectivele generale şi specifice propuse şi rezuiltatele obţinute pentru fiecare dintre ele;

 • aspectele cantitative, cum ar fi:

  • numărul de elevi 426;

  • numărul de cadre didactice 33 ;

  • numărul personalului nedidactic şi didactic auxiliar 11;

  • spaţiile de învăţământ: laboratoare (1 chimie, 1 biologie, 2 informatică, 1 firme de exerciţiu, 1 veterinar, 1 protecţia mediului, 1 circulaţie rutieră, 1 gastro), cabinete (fizică, matematică, psihopedagogic), 22 săli de clasă, bibliotecă, 1 sală de gimnastică, 1 bucătărie, 7 birouri ;

  • sistemul informaţional – optim.

 • aspecte calitative, cum ar fi:

 • promovabilitate ridicată ;

 • ambianţa plăcută din unitatea şcolară, proprie activităţilor educaţionale ;

 • relaţiile dintre diferitele categorii de personal – bune ;

 • mediul de provenienţă al elevilor – mediu ;

 • calitatea personalului didactic – bună ;

 • modul de comunicare (comunicări verbale, note scrise, comunicări în consilii şi şedinţe operative) ;

 • rezultate la examene ;

 • insuccesul şcolar – cauzele care au dus la acesta : lipsa de implicare a unor profesori, a familiei, a altor factori de răspundere.

II.1. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV

II.1.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

RESURSE UMANE:

a) Efective elevi pentru calificarea profesională pentru care se solicită acreditarea

 

An şcolar

Clasa

Tehnician horticultor – liceu zi

Număr elevi

2012-2013

IX C

26

X A

28

XI A

19

2013-2014

IX A

27

X C

18

XI A

26

XII A

17

2014-2015

IX A

26

X A

24

XI A

24

XII A

19

2015-2016

IX A

23

X A

26

XI A

24

XII A

15

2016-2017

IX A

23

X A

24

XI A

27

XII A

16

 

b) Personal didactic:

Tehnician horticultor, an şcolar 2016-2017:

Număr personal didactic calificat:

Număr personal didactic

Cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

fără definitivat

Necalificat

1

14

6

8

3

0

Vechime

debutant

3-5ani

6-10 ani

11- 15ani

16-20ani

21-25ani

26-30ani

Peste 30

– în învăţământ

3

0

2

6

3

10

2

5

– în unitate

10

2

5

4

3

5

1

1

Cadre didactice

 

An şcolar

Tehnician horticultor

2012-2013

17

2013-2014

18

2014-2015

19

2015-2016

18

2016-2017

16

 

Personal didactic-auxiliar şi nedidactic

 

An şcolar

Personal didactic-auxiliar

Personal nedidactic

Total posturi aprobate

Posturi ocupate

Posturi vacante

Total posturi aprobate

Posturi ocupate

Posturi vacante

2012-2013

7

6

1

9

7

2

2013-2014

9

9

0

8

5

3

2014-2015

9

7

2

8

5

3

2015-2016

9

7

2

8

5

3

2016-2017

9

6

3

8

5

3

 

c) Necesar norme didactice

 

An şcolar

Tehnician horticultor

2012-2013

10,52

2013-2014

10,52

2014-2015

10,52

2015-2016

10,52

2016-2017

10,74

 

d) Necesar norme didactic-auxiliar şi nedidactic

 

An şcolar

Personal didactic-auxiliar

Personal nedidactic

2012-2013

7

9

2013-2014

9

8

2014-2015

9

8

2015-2016

9

8

2016-2017

9

8

 

e) Promovabilitatea în ultimii 4 ani

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – CALIFICAREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA – TEHNICIAN HORTICULTOR

 

CRITERIUL

Anul şcolar

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

EXAMEN DE BACALAUREAT

Absolvenţi

Total absolvenţi, din care:

15

18

14

– pe sexe

masculin

8

14

7

feminin

7

4

7

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

6

10

5

total din alte localităţi

9

8

9

urban

10

11

8

rural

5

7

6

Promovaţi la examenul de bacalaureat

Total absolvenţi promovaţi, din care:

2

2

1

– pe sexe

masculin

1

2

feminin

1

1

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

2

1

total din alte localităţi

1

1

urban

2

2

rural

1

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de bacalaureat

Total absolvenţi promovaţi, din care:

13,33%

11,11%

7,14%

– pe sexe

masculin

12,5%

14,28%

feminin

14,28%

14,28%

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

33,33%

10%

total din alte localităţi

11,11%

12,50%

11,11%

urban

33,33%

18,18%

rural

16,66%

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE – CALIFICAREA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA – TEHNICIAN HORTICULTOR

 

CRITERIUL

Anul şcolar

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

Absolvenţi

Total absolvenţi, din care:

15

18

14

– pe sexe

masculin

8

14

7

feminin

7

4

7

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

6

10

5

total din alte localităţi

9

8

9

urban

10

11

8

rural

5

7

6

Promovaţi la examenul de certificare

Total absolvenţi promovaţi, din care:

8

15

13

– pe sexe

masculin

6

11

6

feminin

2

4

7

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

4

10

5

total din alte localităţi

4

5

8

urban

5

11

8

rural

3

4

5

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de certificare

Total absolvenţi promovaţi, din care:

53,33%

83,33%

92,85%

– pe sexe

masculin

75%

78,57%

85,71%

feminin

28,57%

100%

100%

– după mediul de rezidenţă al elevilor

total din localitatea unde este situată şcoala

66,66%

100%

100%

total din alte localităţi

44,44%

62,50%

88,88%

urban

50%

100%

100%

rural

60%

57,14%

83,33%

 

f) Situaţia absolvenţilor de liceu, promoţia 2016

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2015-2016 (situaţia la data de 01.09.2016)

Caliicarea profesională: TEHNICIAN HORTICULTOR

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele absolventului

Situaţia la examenul de bacalaureat

Continuă studiile

Inserţie pe piaţa muncii

ANDREI N. CĂTĂLIN – IONUŢ

respins

nu

şomer

COSTACHE C. ILEANA

promovat

Facultatea de horticultură

CULEA M. GEORGE – DANIEL

respins

nu

şomer

CURCUTĂ G. SANDU – GEORGE (prof.)

respins

nu

Seră

GHEORGHE P. MARIAN – CĂTĂLIN

respins

nu

şomer

GHEORGHE Ş. IONUŢ

respins

nu

şomer

IOAN F. FLORENTINA – MARIANA

respins

nu

Seră

MIHU I. IULIAN

respins

nu

plecat în străinătate

NEAGU I. IOANA – ALEXANDRA

respins

nu

Florărie

PINTILIE G. CONSTANŢA – NICOLETA

respins

nu

plecată în străinătate

SAREALBĂ D. SILVIA – NICOLETA

respins

nu

angajată firmă comerţ

TOADER M.N. ROBERTO – IONUŢ

respins

nu

Fermă horticolă

VASILE M. DIANA – ELENA

respins

nu

baby sitter

VĂSII A. GEORGIANA – ELENA

respins

nu

Florărie

 

g) Rezultatele elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare (2012-2016)

 • AN ŞCOLAR 2013-2014

PROF. STROE VASILICA FELICIA, SALOMIA MIHAELA MIRELA

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNOLOGII – Domeniul AGRICULTURĂ – CULTURA PLANTELOR

FAZA PE MUNICIPIU:

 • Stoian Andrei – locul I, clasa a XI-a A

 • Asurdoaie Ionuţ – locul II, clasa a XI-a A

FAZA NAŢIONALĂ:

 • Stoian Andrei – Diplomă de participare, clasa a XI-a A

 • Asurdoaie Ionuţ – Diplomă de participare, clasa a XI-a A

PROF. STROE VASILICA FELICIA

 

Diplomă de participare

Simpozion Interdisciplinar Regional „Mişcare şi armonie – însuşiri ale materiei vii” – Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare, Bucureşti

Elev Gureşoae Eduard

29.11.2013

Certificat

AgroStart Challenge – competiţie naţională a ideilor de agribusiness

Elevii:

Manolache Cristian

Kinda Lehel

Neagu Ioana

Costiuc Elena

Gureşoae Eduard

Sidon Cosmina

2014

 

 • AN ŞCOLAR 2014-2015

PROF. STROE VASILICA FELICIA, SALOMIA MIHAELA MIRELA

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNOLOGII – Domeniul AGRICULTURĂ – CULTURA PLANTELOR

FAZA PE MUNICIPIU:

 • Văsii Georgiana – locul I, clasa a XI-a A

 • Costache Ileana – locul II, clasa a XI-a A

 • Neagu Ioana – locul III, clasa a XI-a A

FAZA NAŢIONALĂ:

 • Costache Ileana – Diplomă de participare, clasa a XI-a A

 • AN ŞCOLAR 2015-2016

PROF. STROE VASILICA FELICIA, SALOMIA MIHAELA MIRELA

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNOLOGII – Domeniul AGRICULTURĂ – CULTURA PLANTELOR

FAZA PE MUNICIPIU:

 • Brătuianu Luis – locul I, clasa a XI-a A

 • Udrescu Daniel – locul II, clasa a XI-a A

FAZA NAŢIONALĂ:

 • Udrescu Daniel – Diplomă de participare, clasa a XI-a A

PROF. STROE VASILICA FELICIA

 

Premiul special pentru caracter aplicativ

Concurs Internaţional „Simboluri în universul cunoaşterii”

Elev Luis Brătuianu

07.05.2016

Diplomă de participare

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Elevilor Ediţia a XV-a, Fundaţia Ecologică Green

Elevi:

Litoi Andreea

Brătuianu Luis

23.04.2016

 

RESURSE MATERIALE:

Baza materială – a cunoscut o permanentă îmbunătăţire, cu sprijinul Consiliului Local al Sectorului 1, COLEGIUL TEHNOLOGIC „V. HARNAJ” deţinând pentru desfăşurarea modulelor de specialitate de la specializarea Tehnician horticultor un laborator de horticultură şi un atelier de horticultură.

Lista materialului didactic este detaliată în cadrul listelor de inventar.

II.1.2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Învăţământul liceal funcţionează într-un singur schimb, dimineaţa, între orele 8:00-14:00.

Rata abandonului şcolar (pentru învăţământul liceal) este de 0%.

Elevi exmatriculaţi:

 • 2012-2013 – 1

 • 2013-2014 – 3

 • 2014-2015 – 7

 • 2015-2016 – 5

SITUAŢIA ÎNCADRĂRII CU TITULARI ŞI SUPLINITORI

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice

 

Grade didactice

Număr persoane (total)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Doctorat

2

2

2

1

Gradul I

22

21

20

18

Gradul II

7

6

5

4

Definitivat

7

5

8

9

Debutant

1

3

2

1

Total

39

37

37

33

Din care suplinitori

7

8

9

6

 

II.2. ANALIZA PEST

Contextul politic

În contextul european şi naţional actual, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă nevoilor de formare pentru dezvoltarea comunităţii din care face parte şcoala şi care să îmbine armonios interesele elevului şi traiectul de dezvoltare profesională a acestuia cu interesele tuturor factorilor interesaţi

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul tehnic şi profesional are la bază, pe lângă documentele legislative generale (Legea învăţământului, statutul personalului didactic, Curriculum naţional etc.), şi documente specifice, ca de exemplu:

 • Standarde de pregătire profesională, Hotărâri de Guvern referitoare la aprobarea nomenclatoarelor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, Metodologiile de susţinere a examenelor pentru obţinerea certificatelor de competenţe profesionale;

 • Asigurarea calităţii la nivelul şcolilor Învăţământului Profesional şi Tehnic.

Dezvoltarea unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie să fie centrată pe ideea de calitate în educaţie.

Tratatul asupra Comunităţii Europene, art. 58 arată: „Comunitatea se va orienta spre reducerea inegalităţilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor celor mai favorizate”.

Obiectivele strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru perioada actuală vizează promovarea de politici privind:

  • Descentralizarea învăţământului preuniversitar ;

  • Asigurarea calităţii educaţiei ;

  • Formarea resurselor umane ;

  • Democratizarea şcolii.

Pentru proiectarea instrumentelor necesare asigurării calităţii, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (C.N.D.Î.P.T.) a elaborat următoarele documente:

 • Manualul de autoevaluare a unităţii şcolare ;

 • Ghidul de evaluare ;

 • Manualul de inspecţie a ofertei de educaţie şi formare profesională şi a procesului de autoevaluare.

La nivel naţional, activităţile privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar sunt coordonate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), instituţie care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii în educaţie.

Alinierea legislaţiei naţionale la legislaţia europeană presupune implementarea sistemelor de management al calităţii: ISO – International Standards Organization (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare) ; EFQM – European Foundation for Quality Management (Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii) ; CQAF-VET – Common Quality Assurance Framework-Vocational Education and Training (Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic).

De asemenea, în conturarea ofertei de şcolarizare, şcoala noastră a avut în vedere şi alte documente programatice, cum ar fi:

 • O.M.E.C.T. nr. 5020 / 23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei de continuare a studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu ;

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011;

 • Calendarul şi metodologia de mişcare a personalului didactic ;

 • Metodologia de ocupare a posturilor şi catedrelor didactice vacante ;

 • Centralizatorul disciplinelor de învăţământ, domeniile şi specializările pentru încadrarea personalului didactic ;

 • Ordinele de Ministru privind planurile cadru şi programele şcolare aplicabile ;

 • Ordinul de Ministru privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a centrelor şi cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică ;

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar ;

 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5132 / 10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte ;

 • Perfecţionarea cadrelor didactice prin sistemul de credite transferabile.

Aderarea României la Uniunea Europeană şi alinierea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului european creează elevilor noştri oportunitatea de a avea acces la un loc de muncă atât în România cât şi în alte ţări membre ale Uniunii Europene.

Contextul economic

Conform datelor cuprinse în PRAI şi PLAI, până în 2015 populaţia de vârstă şcolară va scădea cu 45,2% iar opţiunile elevilor de clasa a VIII-a se îndreaptă cu preponderenţă spre liceele teoretice, ceea ce înseamnă că, o proporţie redusă de absolvenţi se va îndrepta către învăţământul profesional şi tehnic.

În contextul crizei economice, inserţia profesională se face tot mai greu, rata şomajului este în continuă creştere şi această stare se răsfrânge asupra învăţământului preuniversitar, creând o debusolare a elevilor şi a părinţilor în alegerea traiectoriei profesionale optime.

De asemenea, raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti şi ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj fiind a absolvenţilor de licee care nu deţin un certificat de competenţe profesionale.

Analizând evoluţia principalilor indicatori economici prezentaţi în PRAI şi PLAI, Produsul Intern Brut şi respectiv Valoarea Adăugată Brută, în regiunea Bucureşti-Ilfov se constată o uşoară tendinţă de stagnare pentru anii 2009 – 2010 şi cea mai mare creştere a acestora până în prezent. Valoarea Adăugată Brută înregistrează o creştere ridicată în ceea ce priveşte sectorul servicii, în cadrul căruia o pondere însemnată revine comerţului şi tranzacţiilor imobiliare ; o pondere scăzută revine sectorului agricultură, fapt evident de altfel, având în vedere ritmul de dezvoltare a construcţiilor de mare anvergură de la periferia capitalei şi transformarea la scară ridicată a unor terenuri arabile în terenuri de construcţii. Nu trebuie să uităm însă, că, atunci când vorbim despre agricultură, aceasta nu presupune numai culturi agricole de cereale sau leguminoase, ci şi culturi horticole, plante decorative, arbori sau arbuşti care sunt atât de necesari într-un mare oraş, mai cu seamă capitală a ţării. În acelaşi timp, în Planul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov pentru perioada 2007 – 2013 există orientarea strategică pentru revitalizarea spaţiului rural, prin sprijinirea diversificării şi dezvoltării potenţialului agricol al zonei şi implicit a sectorului alimentar care să asigure necesarul pentru nevoile interne, în condiţii optime şi ţinând cont şi de normele ecologice în acelaşi timp. Prin integrarea în Uniunea Europeană, este necesară înfiinţarea unităţilor agricole moderne (ferme, asociaţii agricole) care să asigure necesarul pentru nevoile interne ţinând cont şi de normele ecologice şi în acelaşi timp punctând dezvoltarea cu predilecţie a agroturismului.

Deşi zona în care se află unitatea noastră şcolară este o zonă rezidenţială, populaţia şcolară provine în mare măsură din alte cartiere ale Bucureştiului, din Ilfov sau chiar din alte judeţe mai îndepărtate, aceştia din urmă întâmpinând greutăţi în efectuarea navetei.

Oferta educaţională va lua în considerare elemente cum ar fi :

 • priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local ;

 • dimensiunea actuală şi cea previzionată pentru piaţa muncii ;

 • activităţile desfăşurate de alte şcoli din regiune ;

 • partenerii economici actuali şi cei potenţiali.

Nu în ultimul rând trebuie ţinut cont de faptul că scăderea generală a nivelului de trai reduce accesul la educaţie şi creşte riscul abandonului şcolar, iar actuala criză economică face ca salariile să nu se poată ridica la un nivel care să motiveze cadrele didactice.

Contextul social

Din punct de vedere al opţiunilor elevilor, la finalul celor 8 clase, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei capitalei, care acordă o mare valoare pregătirii teoretice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în liceu, ciclul inferior, să fie pentru specializările profilurilor teoretice şi numai în ultimul rând pentru cea tehnologică. Atunci când elevii şi părinţii sunt nemulţumiţi de repartizarea computerizată la specializări pe care nu şi le-au dorit, mulţi elevi abandonează şcoala pe parcurs. De asemenea, mulţi elevi şi părinţi consideră şcoala profesională, doar ca o alternativă pentru elevii cu eşec şcolar.

Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil, se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România. De aceea, şcolile, împreună cu Inspectoratele şcolare şi cu Centrele de asistenţă psihopedagogică trebuie să desfăşoare activităţi mai ample de consiliere şi orientare profesională corectă a elevilor şi a părinţilor acestora, pentru o cunoaştere cât mai exactă a posibilităţilor de a-şi continua studiile potrivit intereselor lor, a nivelului şi posibilităţilor lor intelectuale.

Mediul social de provenienţă a elevilor şcolii noastre este atât rural, cât şi urban, unii provenind din familii cu o situaţie materială mai modestă. Acest lucru determină imposibilitatea susţinerii copiilor de către părinţi în şcoală, crescând astfel rata absenteismului şi abandonului şcolar. Şcoala noastră încearcă să ajute aceste familii, ajutându-i să obţină burse sociale sau profesionale.

Contextul tehnologic

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la nivelul unităţii şcolare. Prin programele M.E.N. – S.E.I., liceele au fost dotate cu reţele de calculatoare, cu pachete de programe A.E.L. ; conexiune la internet ; bazele de date digitale pentru bacalaureat şi admitere sunt alte facilităţi de ordin tehnologic care eficientizează activitatea din sistemul de învăţământ.

Se impune ca folosirea echipamentelor IT în cadrul activităţilor de predare-învăţare-evaluare să devină o practică curentă.

De asemenea, se are permanent în vedere dotarea/ îmbunătăţirea/ înlocuirea periodică a echipamentelor informatice utilizate, în limita fondurilor disponibile.

Compartimentele funcţionale ale unităţilor şcolare sunt dotate cu echipamente informatice moderne şi conectate la internet, iar şcolile sunt obligate să utilizeaze sistemul electronic de licitaţii pentru achiziţii publice (S.E.A.P.).

Contextul ecologic

Conform datelor oficiale, municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi în ceea ce priveşte calitatea aerului, apei, solului, fapt ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, mai ales a copiilor. Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple, una dintre acestea fiind aceea că, în ultimii 15 ani, au dispărut 60% din spaţiile verzi ale oraşului şi din centura naturală de protecţie.

Şcoala este implicată în proiecte educaţionale: elevii sunt implicaţi în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor şi programe de educaţie civică şi ecologică. În vederea educării elevilor noştri pentru dezvoltare durabilă, se impune continuarea proiectelor derulate până în prezent, referitoare la cultivarea unei atitudini corecte şi responsabile faţă de mediul înconjurător, motivantă pentru învăţare şi de respect pentru munca oamenilor.

II.3. ANALIZA SWOT

II.3.1. Analiza SWOT a resurselor umane

Puncte tari

 • echipa managerială este deschisă spre nou, spre schimbare ;

 • comunicare bună între diferitele grupuri de interese specifice şcolii ;

 • interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă ;

 • existenţa profesorilor metodişti la disciplinele de specialitate ;

 • existenţa profesorilor de specialitate în cadrul grupurilor de lucru la nivel M.E.N.C.Ş.;

 • antrenarea elevilor în activităţi intertransdisciplinare, extracurriculare ;

 • mentori de practică pedagogică ;

 • cadre didactice cu abilităţi în activităţi interdisciplinare ;

 • muncă în echipă pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea CDŞ/CDL ;

Puncte slabe

 • personal didactic auxiliar şi nedidactic insuficient;

 • cadre didactice cu situaţie materială dificilă şi probleme de sănătate ;

 • fluctuaţia cadrelor didactice suplinitoare ;

 • elevi proveniţi din familii cu situaţie materială precară ;

 • elevi proveniţi din familii destrămate, care necesită consiliere ;

 • solicitări multiple a cadrelor didactice pentru rezolvarea unor probleme administrative, sociale, organizatorice etc.

Oportunităţi

 • existenţa cadrelor didactice ca membri în Comisiile Naţionale de specialitate M.E.N.C.Ş. de elaborare a SPP, Planuri cadru şi curriculum de specialitate ;

 • existenţa cadrelor didactice ce desfăşoară activităţi în calitate de metodişti ;

 • existenţa cadrelor didactice formate pe probleme de reformă şi care îşi aduc aportul pentru dezvoltarea şcolii ;

 • atractivitatea regiunii/zonei pentru tinerii dascăli ;

 • posibilitatea accesării fondurilor structurale pe proiecte POS-DRU ;

 • acces rapid şi generalizat la informaţii prin conexiune la internet ;

 • existenţa unor cadre didactice formate pe asigurarea calităţii în educaţie ;

 • existenţa organizaţiilor furnizoare de materiale didactice şi auxiliare curriculare la care şcoala poate aplica fără costuri ;

Ameninţări

 • părăsirea sistemului de învăţământ de cadrele didactice pentru domenii mai bine remunerate ;

 • inexistenţa profesorilor titulari la informatică, limbi străine ;

 • politica salarială mereu nedreaptă din învăţământ;

 • lipsa facilităţilor oferite de comunitate pentru rezolvarea unor situaţii deosebite (locuinţe, copii mici) ;

 • lipsa unui cadru legislativ coerent care să stimuleze formarea ;

 • metodologia de ocupare a posturilor didactice facilitează accesul în sistem a unor cadre didactice nepregătite din punct de vedere profesional şi metodic ;

 • evaluarea personalului are la bază criterii subiective ;

 • prejudecăţi ale unor cadre didactice care tind spre obţinerea unui post în licee cu renume în capitală;

 • inexistenţa unor pârghii de asigurare cu personal didactic în situaţii neprevăzute (concedii medicale, fără plată etc.) ;

 • slaba motivaţie a cadrelor didactice, lipsa de devotament pentru meseria aleasă.

Obiective

O1. Asigurarea cunoaşterii legilor, ordinelor, metodologiilor, a altor acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar;

O2. Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

O3. Creşterea calităţii resurselor umane angajate în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii;

O4. Definirea şi promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii.

Indicatori de performanţă

 • Actualitate ;

 • Varietatea ofertei ;

 • Date statistice ;

 • Respectarea standardelor ;

 • Adecvarea la nevoile specifice ;

 • Calitate ;

 • Legalitate ;

 • Număr de participanţi ; rezultate ;

 • Eficienţă şi eficacitate ;

 • Număr de participanţi la perfecţionarea prin grade didactice sau prin cursuri de formare.

II.3.2. Analiza SWOT a resurselor curriculare

Puncte tari

 • diversitatea CDŞ/CDL ;

 • aplicarea responsabilă a curriculum-ului naţional ;

 • plan de şcolarizare realist şi în concordanţă cu cerinţele comunităţii ;

 • oferta de CDŞ/CDL atractivă pentru elevi ;

 • existenţa şi utilizarea de auxiliare curriculare ;

 • existenţa în şcoală a documentelor curriculare ;

 • varietatea publicaţiilor aflate în biblioteca şcolii

 • participarea şcolii în proiecte cum ar fi: Metro Education, Comenius ;

 • utilizarea resurselor oferite gratuit de Organizaţia Junior Achievement România ;

 • participarea şcolii la activităţile organizate prin reţeaua firmelor de exerciţiu.

Puncte slabe

 • existenţa unui număr redus de manuale şcolare la modulele de specialitate şi la alte discipline din trunchiul comun ;

 • desfăşurarea orelor de pregătire practică cu clasa întreagă ;

 • lipsa unei baze materiale de instruire practică modernă care să susţină pregătirea teoretică ;

 • tratarea superficială a conţinuturilor din CDŞ ;

 • schemele orare nu respectă întotdeauna curba efortului individual al elevului pe parcursul săptămânii ;

 • inexistenţa unui centru de resurse virtuale pe site-ul şcolii pentru elevi, profesori etc.;

 • inexistenţa unui centru de informare pentru elevi, profesori, părinţi pe pagina web a şcolii.

Oportunităţi

 • alocarea prin planul cadru la clasele a IX-a şi a X-a a orelor din CDŞ strict pentru aria curriculară Tehnologii ;

 • colaborarea cu comunitatea locală în vederea realizării analizei de nevoi a acesteia şi implicit, a dezvoltării curriculare ;

 • oferta CDŞ/CDL se realizează luându-se în considerare partenerii economici ;

Ameninţări

 • schimbarea precipitată a nomenclatoarelor, planurilor cadru şi programelor şi inexistenţa unei viziuni de ansamblu la nivel de minister;

 • incoerenţa politicilor la nivel M.E.N.C.Ş.;

 • introducerea de modificări în legislaţie în cursul anului şcolar ;

 • instabilitatea politică ;

 • organizarea necorespunzătoare a paginii web a M.E.N.C.Ş.;

 • lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte mersul reformei ;

 • lipsa unei colaborări între minister şi ARACIP în ceea ce priveşte acordarea autorizaţiei provizorii sau a acreditării la specializările pentru care s-au realizat evaluările externe (exemplu : tehnician în horticultură, liceu, ruta directă)

Obiective

O1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor, urmărind modificările legislative recente ;

O2. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi îndeplinirea standardelor de calitate ;

O3. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii ;

O4. Aplicarea sistemului de evaluare internă şi externă ;

O5. Valorificarea rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat, de certificare a competenţelor şi la concursurile şcolare, pe baza datelor statistice obţinute, pentru creşterea performanţelor şcolare.

Indicatori de performanţă

 • Concordanţa cu documentele M.E.N.C.Ş.;

 • Atingerea standardelor de calitate ;

 • Respectarea legalităţii ;

 • Respectarea termenelor ;

 • Eficienţă, promptitudine ;

 • Identificarea oportunităţilor şi a problemelor ;

 • Număr de participanţi, rezultate ;

 • Calitate ;

 • Adecvare ;

 • Standarde de performanţă ;

 • Respectarea regulamentelor ;

 • Concordanţa cu nevoile şcolii şi comunităţii.

II.3.3. Analiza SWOT a resurselor financiare şi a bazei materiale

Puncte tari

 • Deţinerea de spaţii proprii, amplasate într-o zonă atractivă a capitalei ;

 • posibilităţi de realizare a veniturilor extrabugetare prin închirierea spaţiilor (cămin, cantină, spaţiul comercial) şi prin realizarea microproducţiei în ferma didactică (verdeţuri, plante horticole, miere) ;

 • existenţa laboratoarelor de biologie, chimie, veterinar, firme de exerciţiu, gastro, mediu, agricultură, circulaţie rutieră etc.

 • existenţa a două laboratoare de informatică, dotate, conectate la internet şi legate în reţele ;

 • existenţa fermei didactice şi a clinicii veterinare ;

 • dotarea fermei didactice cu tractoare cu remorcă noi ;

 • înfiinţarea şcolii de şoferi pentru elevii unităţii ;

 • deţinerea unui autoturism Euro 3 cu dublă comandă, pentru efectuarea orelor de instruire auto ;

 • îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii;

Puncte slabe

 • situaţia juridică neclară a căminului şi fermei didactice a şcolii, aflate în litigiu cu Asociaţia Crescătorilor de Albine ;

 • deficienţe de relaţionare a diriginţilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale pentru dezvoltarea bazei materiale în sălile de clasă de care răspund ;

 • inexistenţa unui plan concret de raţionalizare a resurselor şi evitare a risipei

Oportunităţi

 • accesibilitatea elevilor la diferite categorii de resurse ;

 • relaţionarea cu ONG-uri ;

 • utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice ;

 • deschiderea echipei de management pentru utilizarea oricăror oportunităţi oferite de mediu ;

 • posibilitatea obţinerii de resurse extrabugetare prin şcoala de şoferi ;

 • existenţa şcolii în proiectul BEI de construire a unei noi aripi de clădire

Ameninţări

 • riscul de a pierde proiectele ca urmare a situaţiei juridice ;

 • fluctuaţia preţurilor la utilităţi ;

 • inflaţia ;

 • insuficienta finanţare de la buget ;

 • contractarea, impusă prin sistemul de achiziţii publice, a unor obiecte de inventar, mijloace didactice sau mijloace fixe, de calitate proastă sau neergonomice

 • posibilităţi de autofinanţare reduse prin închirierea locurilor în căminul şcolii elevilor cu situaţie materială precară

Obiective

O1. Fluidizarea fluxului informaţional dintre unitatea şcolară şi Administraţia şcolilor;

O2. Gestionarea eficientă a resurselor materiale ;

O3. Fundamentarea proiectului de buget ţinându-se seama de nevoile de dezvoltare ale şcolii.

Indicatori de performanţă

 • Raportări periodice ;

 • Funcţionalitate, eficienţă ;

 • Respectarea termenelor ;

 • Număr de achiziţii şi tipul lor ;

 • Date calitative şi cantitative ;

 • Raport optim calitate/preţ ;

 • Statistici.

II.3.4. Analiza nevoilor de educaţie

Studiul de nevoi s-a realizat pe baza următoarelor surse de informaţii :

 • PRAI şi PLAI ;

 • Numărul elevilor din clasele terminale ale gimnaziului ;

 • Datele puse la dispoziţie de Centrul Naţional de Statistică.

Concluziile desprinse în urma acestor analize, se vor reflecta în :

 • păstrarea calificărilor actuale în oferta educaţională, reflectând o varietate de opţiuni pentru elevi ;

 • creşterea numărului de locuri la profilul „Servicii”, cunoscându-se faptul că există cerere pe piaţă pentru acest sector, aflat într-o puternică dezvoltare ;

 • creşterea eforturilor în vederea dotării cu mijloace de învăţământ moderne.

Studiul de poziţionare pe piaţa şcolară s-a realizat pe baza următoarelor surse de informaţii :

 • reţeaua şcolară ;

 • planurile de şcolarizare ale unităţilor şcolare din zonă / regiune ;

 • studiul comparativ al mediilor de admitere şi al rezultatelor obţinute la concursuri şcolare şi examene naţionale.

Concluzii :

 • interesul pentru învăţământul agricol este scăzut, deşi, în mod surprinzător, există cereri pe piaţa muncii pentru calificările şi specializările oferite de unitatea noastră şcolară.

Promovarea

Pornind de la studiul de piaţă, în care au fost identificaţi principalii concurenţi, având în vedere şi scăderea demografică, concretizată într-un număr mic de absolvenţi de gimnaziu, s-a ajuns la concluzia că efortul de promovare trebuie susţinut prin metode cât mai diversificate şi mai eficiente. Dintre acestea, menţionăm :

 • înfiinţarea comisiei de marketing şi imagine a şcolii ;

 • participarea la Târgul de Oferte Educaţionale ;

 • actualizarea paginii web a colegiului şi inserarea unei rubrici interactive, prin care viitorii candidaţi pot aplica (îşi pot exprima opţiunea, la nivel formal) ;

 • participarea la concursuri, simpozioane, alte manifestări organizate de Inspectoratul Şcolar, Primărie, ONG-uri etc, materializate prin obţinerea de premii care să aducă recunoaşterea calităţii educaţiei din şcoala noastră ;

 • organizarea de manifestări în şcoală şi mediatizarea acestora ;

 • promovarea directă în şcolile generale din zonă, prin deplasarea unei echipe formate din profesori şi elevi care vor prezenta Colegiul cu ajutorul tehnicilor media viitorilor absolvenţi de gimnaziu ;

 • distribuirea de materiale promoţionale în zona Centrelor şcolare, înfiinţate de ISMB, pentru exprimarea opţiunilor de către elevii proveniţi din alte judeţe care doresc să-şi continue studiile în capitală.

II.3.5. Analiza nevoilor de formare

Fără a omite faptul că nevoile de formare pot apărea în orice moment, ca urmare a dinamizării fără precedent a proceselor economice, sociale, informaţionale şi implicit, a sistemului de învăţământ, care trebuie să răspundă prompt sau chiar să anticipeze aceste schimbări, câteva direcţii de formare sunt cât se poate de clare.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice constituie un obiectiv prioritar şi permanent. În acelaşi timp, cadrele didactice vor fi stimulate să-şi pună în valoare întreaga capacitate şi experienţă, prin:

a) cointeresare :

 • evaluarea activităţii se va realiza pe criterii de performanţă ;

 • acordarea de recompense materiale şi / sau morale ;

b) coparticipare :

 • consultarea Consiliului profesoral în toate problemele majore ale şcolii ;

 • atragerea cadrelor didactice în acţiuni ce vizează reforma, în ansamblu şi pe arii curriculare, respectiv implicarea acestora în elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii ;

c) creşterea prestigiului în faţa părinţilor şi a altor purtători de interese :

 • prezentarea colectivului de cadre didactice în faţa Comitetului de părinţi şi pe pagina web a colegiului ;

 • asigurarea unui spaţiu adecvat pentru întâlnirile dintre cadre didactice şi părinţi.

Activităţile desfăşurate în echipă, în cadrul comisiilor de lucru sau în comisiile metodice vor duce la îmbunătăţirea calităţii actului educaţional.

Îmbunătăţirea competenţelor individuale pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale individuale se va face prin:

 • perfecţionarea în specialitate sau în domeniul educaţional ;

 • repartizarea de atribuţii individuale în cadrul comisiilor.

II.3.6. Rezumat al principalelor aspecte care necesită dezvoltate

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local au constituit ţinte strategice necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi pentru perioada actuală, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare sunt :

 • adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii, prin introducerea unor noi calificări ;

 • asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor ;

 • eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate ;

 • dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate, inclusiv reconversia profesională ;

 • eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a tinerilor ;

 • învăţarea centrată pe elev ;

 • asigurarea calităţii în activitatea şcolii.

II.3.7. Relaţii cu reprezentanţi ai comunităţii

Parteneriatul cu comunitatea locală

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adultilor implicaţi. Un rol important în activitatea şcolii îl au partenerii economici.

Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj a constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-elevilor-membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora.

Colegiul nostru are o relaţie foarte bună cu cabinetele veterinare din Bucureşti din toate sectoarele care oferă elevilor cu calificările respective posibilitatea de a efectua practica. Deasemenea avem o strânsă colaborare cu Staţiune Pomicolă de Dezvoltare şi Cercetare Băneasa, Combinatu Apicol etc. care răspund solicitărilor noastre privind acţiunile educative desfăşurate cu elevii liceului nostru.

O colaborare foarte bună există între şcoală şi Poliţia de Proximitate a Sectorului 1 SECŢIA 2, Jandarmeria Română şi Poliţia Comunitară cu care avem contract şi care ne sprijină în asigurarea pazei şcolii, oferind securitate procesului de învăţământ.

Poliţia Comunitară, subordonată Primăriei şi Poliţia de Proximitate a IGPR, în colaborare cu Inspectoratele şcolare, îşi oferă serviciile prin programe de luptă antidrog şi prevenirea delincvenţei juvenile. De menţionat aici numeroasele acţiuni antidrog organizate cu diverse fundaţii şi ONG-uri.

Relaţia cu administraţia locală

Colaborarea Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj cu administratia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării cheltuielilor curente şi de capital ale şcolii de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 1.

Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj a asigurat informarea permanentă şi operativă a Consiliului Local al Sectorului 1 cu datele şi informaţiile necesare elaborării şi implementării de către acesta a planurilor anuale de investiţii, reabilitări şi modernizări a corpurilor de cladiri, dotări cu mobilier şi echipamente.

CONCLUZII

Din analiza complexă a mediului intern și extern a informațiilor de tip cantitativ și calitativ, a Analizei SWOT, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, din COLEGIUL TEHNOLOGIC „V. HARNAJ”, consideră că sunt îndeplinite criteriile pentru ca unitatea noastră şcolară să devină furnizoare acreditată de educaţie pentru calificarea profesională Tehnician horticultor, nivel 4.

DIRECTOR,

Prof. Ing. STROE VASILICA FELICIA